• topbanner_1
 • topbanner_2
 • topbanner_3
 • topbanner_4
 • topbanner_5
 • topbanner_6
 • topbanner_7
 • topbanner_8

Vedtægter

Vedtagne ved selskabets stiftelse 9. oktober 1928 med ordlyd svarende til de ved generalforsamlingerne 25. februar, 22. marts 1943, 26. februar 1947, 14. februar 1950, 12. marts 1957 og 12. marts 1963 med påfølgende urafstemninger samt ved generalforsamlingerne 9. marts 1965, 8. marts og 12. april 1994 samt 3.april 2001 vedtagne ændringer.

§ 1. Navn og hjemsted

Selskabets navn er: "Dansk Selskab for Bygningsstatik". Dets hjemsted er København.

§ 2. Formål

Selskabets formål er at arbejde for den videnskabelige udvikling af bygnings- mekanikken - både teori for og konstruktion af alle slags bærende konstruktioner, samt fremme interessen for faget, virke for et kollegialt forhold mellem dets udøvere og hævde dets betydning over for og i samarbejde med andre grene af ingeniørvidenskaben. Formålet søges bl.a. realiseret gennem møder med foredrag og diskussioner og gennem trykte meddelelser.

§ 3. Medlemmer

 1. Som medlemmer kan optages personlige medlemmer, firmaer og institutioner, som er særligt interesserede i bygningsmekanik, eller hvis virksomhed falder inden for bygningsmekanikkens område.Studerende ved Danmarks Tekniske Universitet og andre danske ingeniørskoler samt indtil 2-års kandidater kan optages som juniormedlemmer uden stemmeret med et reduceret kontingent. Pensionerede medlemmer med mindst 10 års medlemsanciennitet kan opnå status som pensionistmedlemmer med stemmeret og med reduceret kontingent.
 2. Optagelse som medlem sker efter anmodning til bestyrelsen og ved dennes beslutning. Gæster kan efter tilladelse fra bestyrelsen inviteres til at overvære møderne.Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen med mindst en måneds varsel til en 1. Januar.

§ 4 Æresmedlemmer

Til æresmedlemmer kan udnævnes personer, som selskabet ønsker at hædre på grund af særlig fortjenstfuld virksomhed på det område, der dækkes af selskabets formål.Æresmedlemmer udnævnes af et udvalg bestående af bestyrelsen og alle afgåede bestyrelsesmedlemmer, der fortsat er medlemmer af selskabet, dog undtaget eventuelle kandidater. Dette udvalg skal af bestyrelsen indkaldes skriftligt med mindst 10 dages varsel. Udnævnelsen skal vedtages ved skriftlig afstemning blandt de fremmødte i dette udvalg, hvorved højst 2 stemmer må være imod eller blanke.

§ 5 Generalforsamling

Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen, der indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 10 dages varsel. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts:Indkaldelsen hertil skal indeholde en dagsorden, som i hvert fald skal omfatte:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om selskabets virksomhed.
 3. Regnskabsaflæggelse.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Valg til bestyrelse og af revisorer.
 6. Eventuelt.

Spørgsmål, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt for bestyrelsen inden 15. januar.Bestyrelsens forslag til kontingent samt eventuelle forslag fra medlemmerne hertil skal anføres i indkaldelsen. Kontingentet kan ikke sættes højere end det højeste beløb, der er foreslået i indkaldelsen.Hvert personligt medlem har 1 stemme, som eventuelt kan afgives ved skriftlig fuldmagt til et medlem. Hvert firma- og institutionsmedlem har 1 stemme, der kun kan afgives af en medlemsberettiget person, der møder med skriftlig fuldmagt.Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling og er pligtig hertil, når mindst 20 medlemmer stiller skriftligt forlangende herom, bilagt med forslag til dagsorden. For så vidt generalforsamlingen er krævet af medlemmerne, skal den afholdes senest 6 uger efter kravets fremkomst.Vedtagelser afgøres ved simpel stemmeflerhed, uanset antallet af mødende. Kun i tilfælde af forslag om lovændringer kræves mindst halvdelen af medlemernes stemmer repræsenterede. Er en generalforsamling i henhold hertil ikke beslutningsdygtig, skal der senest 6 uger efter afholdes ny generalforsamling med forslaget på dagsordenen. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig og kan, uanset antallet af de mødte eller repræsenterede medlemmer, vedtage forslaget til lovændringen ved simpelt stemmeflerhed. Til denne generalforsamling kan medlemmerne skriftligt afgive deres stemme vedrørende forslaget til lovændring. Brevstemmer skal for at være gyldige senest dagen før generalforsamlingen være fremme til selskabets adresse. Et referat af det på en generalforsamling passerede udsendes til medlemmerne inden en måned efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 6. Kontingent

Det årlige kontingent fastsættes såvel for personlige medlemmer, herunder juniormedlemmer og pensionistmedlemmer, som for firmaer og institutioner for det løbende regnskabsår af den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves for 1 år ad gangen.Når kontingentet ikke er betalt senest 6 måneder efter opkrævningen, er bestyrelsen berettiget til med 1 måneds varsel at slette vedkommende af selskabets medlemsliste.

§ 7. Bestyrelse

Bestyrelsen består af 8-10 af generalforsamlingen valgte medlemmer, hvis funktionstid normalt er 3 år. 1-2 af medlemmerne er ingeniørstuderende fra universiteterne, som fratræder ved førstkommende generalforsamling efter endt studie.
Funktionsperioden regnes fra generalforsamling til generalforsamling og genvalg kan finde sted, dog kun én gang uden en mellemliggende periode af mindst 1 års varighed.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Ved vakance supplerer bestyrelsen sig selv indtil førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen leder selskabets virksomhed og disponerer over selskabets midler i henhold til de § 2 nævnte formål.

§ 8. Regnskab

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal revideres af 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

§ 9. Proceedings of the Danish Society for Structural Science and Engineering

Tidsskriftets navn er "Proceedings of the Danish Society for Structural Science and Engineering" (Proc. of the DSSSE).
Alle artikler skrives på engelsk med "peer review" iht. international god praksis således at tidsskriftet kan indekseres.
Tidsskriftet udkommer kun digitalt og offentliggøres på tidsskriftets egen hjemmeside og så alle udgivelser er søgbare.

§ 10. Ophør

Hvis selskabet ophæves, hvilket iværksættes på samme måde som en lovændring, overgår dets eventuelle aktiver til Professor A. Ostenfelds Guldmedaillefond.